Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 5. do 9. februarja 2024: cene življenjskih potrebščin, število registriranih brezposelnih oseb, vrednost davčno potrjenih računov in drugi grafi

Rast cen se je januarja še umirila, na 3,3 %. Število registriranih brezposelnih se je nekoliko povečalo, na 51.610 oseb, zaradi sezonskih dejavnikov in iz poslovnih razlogov. Medletni upad porabe elektrike, ki se že nekaj mesecev zmanjšuje, je bil 2-odstoten. Rast nominalne vrednosti davčno potrjenih računov se je v drugi polovici januarja zmanjšala predvsem zaradi umiritve rasti v trgovini. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je po nekajmesečni krepitvi decembra zmanjšala in bila v zadnjem četrtletju 2023 podobna kot v tretjem. Medletno je ostala manjša.
 

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je tudi januarja ob mesečnem znižanju cen (0,6 %) občutneje znižala, na 3,3 % (decembra je bila 4,2-odstotna). Še naprej se hitro umirja medletna rast cen v skupini hrana in brezalkoholne pijače, ki je bila s 3,2 % najnižja po novembru 2021. Hitro se umirja tudi medletna rast cen storitev, ki se je v primerjavi z decembrom lani znižala za skoraj četrtino, na 4,6 %. Ocenjujemo, da je k temu pomembno prispevalo umirjanje rasti cen v skupini rekreacija in kultura, ki so bile medletno višje le še za 2,7 % (lani za 6,3 %). Rast cen poltrajnega blaga (2 %) se je ob nekoliko manj izrazitem sezonskem znižanju v skupini obleka in obutev ohranila približno na doseženi ravni. Medletno zniževanje cen trajnega blaga (za 1,3 %) pa se je še nekoliko pospešilo. Cene naftnih derivatov so se ob ugodnih gibanjih na svetovnih trgih mesečno znižale, nižje pa so bile tudi cene plina, predvsem zaradi ukrepa vlade, ki je ob umirjanju razmer na trgih energentov do konca aprila 2024 dodatno znižala najvišjo dovoljeno ceno zemeljskega plina.  

Sezonsko prilagojeni podatki o registriranih brezposelnih osebah januarja kažejo na rahlo povečanje (za 0,3 %). Po originalnih podatkih je bilo konec januarja brezposelnih 51.610 oseb, kar je 6,7 % več kot konec decembra. Povečanje je večinoma odraz večjega priliva v brezposelnost zaradi poslovnih in sezonskih razlogov. Medletno je bilo število brezposelnih za 6,8 % manjše. Ob pomanjkanju delovne sile je bilo konec januarja medletno za 16,4 % manj dolgotrajno brezposelnih (tj. brezposelnih nad enim letom). 

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila med 21. januarjem in 3. februarjem 2024 medletno večja za 3 %. Prepolovljena rast glede na rasti v začetku leta in v povprečju zadnjega lanskega četrtletja je bila predvsem posledica več kot prepolovljene rasti v trgovini (na 2 %), kjer je bilo izdanih za skoraj 80 % skupne vrednosti davčno potrjenih računov. Močno se je umirila rast v trgovini z motornimi vozili (s 14 % na 3 %), v trgovini na debelo je bila prodaja po minimalni rasti v zadnjem lanskem četrtletju medletno manjša za 7 %, v trgovini na drobno pa se je rast nekoliko okrepila (na 5 %). Medletna rast prodaje v gostinstvu in nekaterih kulturnih, razvedrilnih in športnih storitvah ter igrah na srečo je ostala podobna kot v predhodnem 14-dnevnem obdobju in nekoliko nižja kot v zadnjem trimesečju leta 2023 (skupaj v gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih 8 %). 

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je po nekajmesečni krepitvi decembra zmanjšala in bila v zadnjem četrtletju 2023 podobna kot v tretjem. K decembrskemu skrčenju so prispevale visoko tehnološko zahtevne panoge, kjer se je proizvodnja v zadnjem četrtletju zmanjšala. Ob sicer velikih mesečnih nihanjih se je proizvodnja v visoko tehnološko zahtevnih panogah od sredine leta zmanjševala, a je v celem letu še ostala medletno nekoliko večja (0,6 %). V ostalih skupinah po tehnološki zahtevnosti se je proizvodnja v zadnjem četrtletju povečala, a ostala medletno manjša. V večini panog (z izjemo prehrambene industrije, proizvodnje drugih strojev in naprav ter popravil in montaže) je proizvodnja tudi v povprečju leta zaostala za ravnmi iz leta 2022. Najbolj, za okoli petino, je v 2023 upadla proizvodnja v energetsko intenzivnih papirni in kemični industriji, v proizvodnji kovin in nekovinskih mineralnih izdelkov je upadla za okoli desetino (podobno še v lesni in pohištveni industriji). V vseh panogah se je medletni padec (ob krepitvi proizvodnje in učinku nizke osnove) v zadnjem četrtletju zmanjšal.

Poraba elektrike je bila januarja medletno nižja za 2 %. Medletni upad se zmanjšuje že nekaj mesecev, deloma tudi zaradi zniževanja osnove od sredine leta 2022, kar povezujemo z umirjanjem gospodarske aktivnosti in visokimi cenami elektrike. Med našimi glavnimi trgovinskimi partnericami je januarja medletno upadla poraba v Avstriji (7 %) in Franciji (2 %), drugje je bila medletno višja, na Hrvaškem in v Nemčiji za 1 %, v Italiji pa za 2 %.