Vodstvo

Marijana Bednaš

Vršilka dolžnosti direktorja
T: 01 478 10 12

Življenjepis

Mag. Marijana Bednaš je leta 1992 diplomirala in leta 2005 magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja analize ekonomskih politik v Evropski uniji. Od leta 1993 do leta 1995 in od leta 1997 do leta 1998 je bila zaposlena na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj na področju spremljanja gospodarskih gibanj tranzicijskih držav. V letih 1995-1997 je bila analitik v službi Plan in ekonomika SKB d. d. Ljubljana.

Na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je zaposlena od leta 1998. V letih 2000-2003 je vodila projekt priprave pomladanske in jesenske napovedi gospodarskih gibanj in bila glavna urednica Pomladanskega poročila in Jesenskega poročila (leta 2006 sta ju nadomestili Pomladanska napoved gospodarskih gibanj in Jesenska napoved gospodarskih gibanj). V obdobju 2001‑2005 je vodila sektor za makroekonomske analize in ekonomsko politiko, od leta 2005 do konca novembra 2018 pa je bila namestnica direktorja UMAR. Nato je urad vodila kot v. d. direktorja, s 6. 6. 2019 pa nastopila petletni mandat direktorice UMAR. Od 6. 6. 2024 do imenovanja direktorja ali direktorice po opravljenem natečajnem postopku oziroma najdlje do 5. decembra 2024 urad vodi kot vršilka dolžnosti direktorja.

Vodi in koordinira delo, povezano s spremljanjem tekočih gospodarskih gibanj, pripravo pomladanske in jesenske napovedi, analizo ekonomskih politik ter usklajevanjem makroekonomskih in strukturnih politik v okviru EU. Vodila je tudi slovensko delegacijo v Odboru za ekonomsko politiko, ki je pripravljalni odbor Sveta EU za gospodarske in finančne zadeve (Ecofin).

Alenka Kajzer

Namestnica direktorja
T: 01 478 10 12

Življenjepis

Dr. Alenka Kajzer je doktorica  ekonomskih znanosti od leta 1996, ko ji je ta naziv podelila Univerza v Mariboru. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj je zaposlena od leta 1995, pred tem pa je bila stažistka raziskovalka na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V letih 1996–2000 je bila vodja priprave pomladanskega in jesenskega poročila na UMAR, od leta 2001 pa je namestnica direktorja.

Njeno raziskovalno delo je povezano z vprašanji trga dela in razvoja človeških virov. Njena bibliografija obsega več kakor sto del in je docentka za področje  ekonomske teorije, ekonomske analize in ekonomske politike.

Z znanjem s področij trga dela in človeških virov je aktivno sodelovala pri pisanju in oblikovanju več razvojnih strategij Slovenije: Strategija Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo (1998), Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (v letu 2000), Strategija gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2006 – Slovenija v Evropski uniji (2001) v letih 2000 in 2001,  Strategija razvoja Slovenije (2005) v letih 2004–2005 za področje človeških virov. V okviru Odbora za reforme je leta 2005 vodila skupino za reforme trga dela.