Okoljska vzdržnost in zeleni razvoj

Za dostojno življenje v okviru zmožnosti planeta je treba prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo ter rastjo rabe surovin in energije, ob neto ničelnih izpustih toplogrednih plinov. Uspešnost prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo lahko merimo z emisijsko, energetsko in snovno produktivnostjo. Slovenija na vseh treh področjih zaostaja za povprečjem EU. Posebnega pomena je ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih virov, tudi s trajnostno naravnanim kmetijstvom in gozdarstvom. Za dosego zastavljenih ambicioznih ciljev bo ključno učinkovito izkoristiti vse razpoložljive finančne vire ter z novimi znanji, inovacijami in trajnostnimi naložbami doseči sistemske premike v čiste in učinkovite rešitve.