UMAR

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je samostojna vladna služba, njen direktor je odgovoren neposredno predsedniku vlade.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Gregorčičeva 27
1000 Ljubljana

T: 01 478 10 12

Elektronski naslov: gp.umar(at)gov.si

Publicistika: publicistika.umar(at)gov.si  

Administracija spletnih strani: it.umar(at)gov.si

Odnosi z javnostmi: gp.umar(at)gov.si, polona.osrajnik(at)gov.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Vesna Ložar, dpo.umar(at)gov.si

Davčna številka: 66679567
Matična številka: 5026407

N: 46°02’55.6”
E: 14°29’52.7”

Medijsko središče:
Polona Osrajnik
T: 01 478 1004
M: 030 451 939

gp.umar(at)gov.si
polona.osrajnik(at)gov.si

Glavne naloge UMAR:

  •  spremljanje in analiziranje gibanj in razvoja z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika;

  •  spremljanje in analiziranje uresničevanja razvojnih  usmeritev države; priprava letnega poročila o razvoju;

  •  priprava makroekonomskih napovedi in drugih strokovnih podlag za javnofinančno načrtovanje in ukrepe ekonomske politike;

  •  analiziranje produktivnosti in konkurenčnosti v vlogi nacionalnega odbora za produktivnost;

  •  raziskovalno delo.

Pravne podlage za delovanje urada:

Zgodovina urada
V prvih letih po drugi svetovni vojni je bil ustanovljen Zavod SRS za planiranje, ki je bil usmerjen predvsem v preučevanje stanja in razvoja gospodarske in družbene dejavnosti. Po letu 1975 se je ta zavod združil z Zavodom SRS za regionalno prostorsko planiranje. Združeni zavod je pripravljal letne resolucije o ekonomski politiki, srednjeročne in dolgoročne družbene načrte ter strokovne analize o gospodarskem, socialnem in regionalnem oziroma prostorskem razvoju.  

Leta 1991 je Zavod doživel novo reorganizacijo. Prostorski sektor so vključili v Ministrstvo RS za okolje in prostor, del gospodarskega sektorja pa se je priključil Ministrstvu RS za finance. Nekdanji Zavod SRS za družbeno planiranje se je preimenoval v Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (ZMAR), leta 1994 pa v Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). V UMAR je bila opravljena vsebinska in tehnična koordinacija ključnih strateških dokumentov Slovenije, med njimi so Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Strategija Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo (ekonomski in socialni del), Skupna ocena prednostnih nalog srednjeročne ekonomske politike Slovenije, Strategija razvoja Slovenije. UMAR sodeluje tudi pri pripravi proračunskega memoranduma, državnega razvojnega programa in programa stabilnosti.  

Do sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 119 z dne 22. 12. 2000) je bil UMAR organ v sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, od uveljavitve tega zakona pa je samostojna vladna služba. Vodi jo direktor, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade. Glede strokovnih in metodoloških vprašanj, ki zadevajo uporabo metodologij analize in napovedovanja ter interpretacij rezultatov, je UMAR strokovno samostojen.

Sporazum o sodelovanju med Fiskalnim svetom in Uradom RS za makroekonomske analize in razvoj

Namen sporazuma je določitev načina sodelovanja obeh inštitucij v podporo izvajanu sedmega odstavka 10. člena Zakona o fiskalnem pravilu: Sporazum

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Gregorčičeva 27
1000 Ljubljana

T: 01 478 10 12

Elektronski naslov: gp.umar(at)gov.si

Publicistika: publicistika.umar(at)gov.si  

Administracija spletnih strani: it.umar(at)gov.si

Odnosi z javnostmi: gp.umar(at)gov.si, polona.osrajnik(at)gov.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Vesna Ložar, dpo.umar(at)gov.si

Davčna številka: 66679567
Matična številka: 5026407

N: 46°02’55.6”
E: 14°29’52.7”

Medijsko središče:
Polona Osrajnik
T: 01 478 1004
M: 030 451 939

gp.umar(at)gov.si
polona.osrajnik(at)gov.si