Kratke analize


Kratke analize

Kriza, stečaji in plačilna sposobnost poslovnih subjektov v Sloveniji in EU

V letu 2020 je izbruh epidemije covida-19 povzročil svetovno gospodarsko krizo. Države so med epidemijo podjetjem in prebivalstvu pomagale s številnimi interventnimi ukrepi in državnimi fiskalnimi podporami. V letu 2020 so se dobički gospodarskih družb v Sloveniji občutno zmanjšali. Število stečajev poslovnih subjektov se je v drugem četrtletju 2020 sicer zmanjšalo in kljub povečanju v letih 2021 in 2022 pri nas ostaja manjše kot pred epidemijo, kar pa ne velja za povprečje EU. V povprečju EU se je število začetih stečajev v zadnjem četrtletju 2022 močno povečalo, rast pa se je nadaljevala tudi v prvi polovici leta 2023. Na povečanje vpliva tudi energetska kriza, ki je izbruhnila po vojni v Ukrajini.

Kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb so se v Sloveniji leta 2020 zaradi epidemije večinoma poslabšali, a občutno manj kot bi se brez ukrepov države. Ti so pripomogli, da se je neto čisti dobiček gospodarskih družb, kljub znižanju, ohranil na razmeroma visoki ravni. V letih 2020 in 2021 je bilo pri vseh poslovnih subjektih manj neplačnikov neporavnanih obveznosti, skrajšali so se tudi roki neplačil. Zaradi dobro ciljanih vladnih ukrepov, finančne stabilnosti in dobrih poslovnih rezultatov celotnega podjetniškega sektorja v letih pred krizo zaradi epidemije covida-19 se je število začetih stečajnih postopkov zmanjšalo, propadla pa so predvsem mala in mikro podjetja z nižjimi prihodki, manjšim premoženjem in manj zaposlenimi. Število poslovnih subjektov v Sloveniji, ki je naraščalo vse od leta 2006, se je povečevalo tudi v obdobju krize zaradi covida-19.

Kriza zaradi nove koronavirusne bolezni je najbolj prizadela storitvene dejavnosti, v katerih deluje velik del samostojnih podjetnikov. Kriza in sprejeti zajezitveni ukrepi prepovedi oziroma oteženega delovanja vrste gospodarskih dejavnosti so v letih 2020 in 2021 bistveno bolj prizadeli storitveni sektor in samostojne podjetnike (tržne storitvene dejavnosti – najbolj gostinstvo, druge raznovrstne poslovne dejavnosti ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti). Ob tem se je sicer zmanjšalo število samostojnih podjetnikov z dospelimi neporavnanimi obveznostmi in tudi njihovi zneski neplačil, v letu 2022 pa se je trend že obrnil navzgor. Kljub težavam se število začetih stečajev nad samostojnimi podjetniki zmanjšuje že vse od leta 2015.