Kratke analize


Kratke analize

Poslovanje trgovskih gospodarskih družb do leta 2022

V kratki analizi proučimo statistične podatke iz bilanc stanja in izkaza poslovnega izida gospodarskih družb v dejavnosti trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil (G), ki po deležu dodane vrednosti, neto čistega dobička in števila zaposlenih v celotni vrednosti vseh gospodarskih družb spada med največje dejavnosti slovenskega gospodarstva. Te družbe ustvarijo okoli 80 % dodane vrednosti celotne dejavnosti trgovine (ostalo drugi poslovni subjekti). Zanimajo nas glavne značilnosti poslovanja in njihovega premoženjsko-finančnega položaja. Analiza zajema obdobje po letu 2008, z glavnim poudarkom na poslovanju v zadnjem letu, tj. letu 2022.

Gospodarske družbe trgovine ter vzdrževanja in popravil motornih vozil (G) so po letu 2013, ko so imele manjšo izgubo, vseskozi poslovale z neto čistim dobičkom, ki pa se je, po močnem povečanju leta 2021, v letu 2022 nekoliko zmanjšal. Po tem, ko se je v letu 2021 poslovanje izboljšalo v večini panog, se je rast dodane vrednosti, produktivnosti in dobička v letu 2022 nadaljevala le v družbah trgovine na debelo in trgovine z motornimi vozili. Poslovanje družb v trgovini na drobno, ki se je leta 2021 tudi pod vplivom visoke rasti trošenja gospodinjstev skokovito izboljšalo, pa se je v letu 2022 poslabšalo. Ob trošenju gospodinjstev, ki se je lani bolj preusmerilo v storitve, je bil neto čisti dobiček družb trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah, v katerih prevladujejo hipermarketi, marketi in diskonti, za polovico manjši od vrednosti iz leta 2021, a še vedno enkrat večji kot leta 2019. Še izraziteje, za 92 %, se je zmanjšal neto čisti dobiček družb trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, na kar so vplivale tudi visoke nabavne cene energentov ob vladni regulaciji cen goriv, električne energije in zemeljskega plina. V letu 2022 se je družbam obeh panog poslabšala tudi gospodarnost poslovanja, prav tako se je zmanjšal presežek prihodkov od prodaje nad stroški blaga, materiala, storitev in dela, ki je bil v letu 2021 najvišji v celotnem obdobju.