Poročilo o razvoju


Poročilo o razvoju

Poročilo o razvoju 2015

V Sloveniji je prišlo do pozitivnih premikov na področju gospodarskega razvoja, ustavilo se je poslabševanje materialnega položaja prebivalstva, obremenjevanje okolja pa se je v krizi zmanjšalo predvsem pod vplivom šibke gospodarske aktivnosti. Za trajnejšo gospodarsko rast in vzdržno dohitevanje razvitejših držav ter ohranjanje kakovosti življenja in okolja bodo nujne še korenitejše strukturne prilagoditve.

Slovenija se uvršča med države EU z največjim poslabšanjem relativne gospodarske razvitosti v času krize, razvojno dohitevanje pa bo mogoče le s trajnejšim izboljšanjem konkurenčnosti gospodarstva. S krizo je prišlo tudi do poslabšanja makroekonomskih ravnotežij, ki se le postopno izboljšujejo. Javnofinančni primanjkljaj se počasi znižuje, kakovost in vzdržnost konsolidacije pa slabi pretežna začasnost ukrepov. Javni dolg je že presegel mejno vrednost v okviru koordinacije fiskalnih politik na ravni EU. Bančni sistem, kjer poteka intenziven proces sanacije, podjetjem še ne zagotavlja potrebnih finančnih virov za hitrejšo rast. Vzpostavitev stabilnega makroekonomskega okvira in zagotovitev virov financiranja so ob dokončanju procesa prestrukturiranja in privatizacije podjetij pomembni temelji za nadaljnjo krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Ta se je v zadnjih letih precej izboljšala, vendar so pozitivna gibanja še premalo temeljila na povečanju dodane vrednosti. Izboljšanje konkurenčnosti z večjo uporabo znanja za dvig dodane vrednosti gospodarstva je ključno tudi za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in izboljšanje razmer na trgu dela. Zmanjšanje zaposlenosti in povečanje brezposelnosti je namreč v krizi vplivalo na precejšnje poslabšanje materialnih pogojev za življenje in socialne vključenosti prebivalstva. Poleg tega blaginjo vse bolj ogrožajo tudi staranju prebivalstva neprilagojeni sistemi socialne zaščite. Okoljski razvoj pa zaznamuje relativno visoka energetska in emisijska intenzivnost gospodarstva, ki bi ob hitrejši gospodarski rasti lahko ogrozila doseganje dolgoročnejših ciljev na tem področju.

Prednostna področja ukrepanja morajo biti usmerjena v:

  • oblikovanje srednjeročnega razvojnega okvira ter izboljšanje učinkovitosti države in njenih institucij za sprejemanje razvojnih odločitev in njihovo izvedbo

  • dvig dodane vrednosti gospodarstva in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest z izboljšanjem inovacijske sposobnosti podjetij, prilagoditvijo človeškega kapitala potrebam konkurenčnejšega gospodarstva in zagotavljanjem spodbudnega okolja za poslovanje podjetij

  • vzpostavitev sistema učinkovitega upravljanja z državnim premoženjem, vključno z nadaljnjo privatizacijo podjetij v državni lasti

  • vzdržno uravnoteženje javnih financ s poudarkom na trajnejših ukrepih za znižanje odhodkov

  • prilagoditev sistemov socialne zaščite dolgoživi družbi ter razmerja med javnimi in zasebnimi viri financiranja za zagotovitev kakovostnih javnih storitev in javnofinančne stabilnosti na daljši rok

  • uspešno dokončanje sanacije bančnega sistema, celovito prestrukturiranje podjetij in povečevanje obsega lastniškega kapitala ter razvoj nebančnih segmentov finančnega sistema

  • nadaljnje povečanje učinkovitosti trga dela, zlasti na področju realokacije delovne sile in fleksibilnosti plač, izboljšanje prehoda mladih iz izobraževanja na trg dela ter povečanje stopnje delovne aktivnosti starejših

  • zmanjšanje pritiskov na okolje z bolj učinkovito rabo energije in surovin, ključen je prehod na bolj trajnostno mobilnost.


Kazalniki razvoja Slovenije: