Poročilo o razvoju


Poročilo o razvoju

Poročilo o razvoju 2019

Slovenija od leta 2016 ponovno zmanjšuje zaostanek v gospodarski razvitosti za povprečjem EU, socialna vključenost prebivalstva ostaja relativno visoka, učinkovitost rabe virov in energije se je nekoliko izboljšala. To so ključne ugotovitve letošnjega Poročila o razvoju, ki smo ga pripravili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj. Ob tem pa so gibanja na nekaterih področjih vseeno odstopala od načel vzdržnega razvoja in pomenijo tveganje za uresničitev osrednjega cilja Strategije razvoja Slovenije 2030. Za uspešno reševanje ključnih razvojnih izzivov zato poseben poudarek posvečamo priporočilom razvojnih politik. Slednje morajo biti po našem mnenju osredotočene na pospešitev rasti produktivnosti, prilagoditev demografskim spremembam ter krepitev razvojne vloge države in njenih institucij, ob hkratnem prizadevanju za manjše obremenjevanje okolja.

Priporočila razvojnih politik:
-    pospešitev rasti produktivnosti za gospodarski napredek in dvig življenjskega standarda prebivalstva;
-    prilagoditev demografskim spremembam za zagotovitev dostojnega življenja za vse;
-    prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo za zmanjšanje obremenjevanje okolja in večjo konkurenčnosti gospodarstva;
-    krepitev razvojne vloge države in njenih institucij.

Sporočilo za javnost  ↗

Pregled razvoja Slovenije po kazalnikih: